obr4share

Noví rodiče

Down Syndrom

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči je pravidelná měsíčně se opakující dávka poskytovaná podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, určená na úhradu za pomoc poskytovanou rodinou či jinými poskytovateli. Příspěvek na péči je určen osobám od jednoho roku věku, které jsou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislé na pomoci jiné osoby v oblasti péče o vlastní osobu a při soběstačnosti. Příspěvek na péči je možné pobírat současně s rodičovským příspěvkem.

 

Výše příspěvku se odvíjí od stupně závislosti posuzované osoby.

 •  
  1. Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc
   1. 3300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
   2. 6600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
   3. jde-li o stupeň III (těžká závislost),
    1. 9 900 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle § 48, 49, 50, 51, 52 nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu,
    2. 13 900 Kč v ostatních případech.
   4. jde-li o stupeň IV (úplná závislost),
    1. 13200 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle § 48, 49, 50, 51, 52 nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu,
    2. 19200 Kč v ostatních případech.
  2. Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc
   1. 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
   2. 4400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
   3. jde-li o stupeň III (těžká závislost),
    1. 8 800 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle § 48, 49, 50, 51, 52 nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu,
    2. 12 800 Kč v ostatních případech.
   4. jde-li o stupeň IV (úplná závislost),
    1. 13200 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle § 48, 49, 50, 51, 52 nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu,
    2. 19200 Kč v ostatních případech.

Zdravotní stav se posuzuje v těchto kategoriích desíti, respektive devíti základních životních potřeb:

 1. mobilita,
 2. orientace,
 3. komunikace,
 4. stravování,
 5. oblékání a obouvání,
 6. tělesná hygiena,
 7. výkon fyziologické potřeby,
 8. péče o zdraví,
 9. osobní aktivity,
 10. péče o domácnost (posuzuje se až od 18 let věku!)

Stupně závislosti u osob do 18 let věku

K určení stupně závislosti se posuzuje potřeba každodenní mimořádné péče z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a porovnává se s péčí o stejně staré zdravé dítě:

 • V I. stupni (lehká závislost): při třech základních životních potřebách. Příspěvek na péči pak činí 3 300 Kč měsíčně.
 • Ve II. stupni (středně těžká závislost): při čtyřech nebo pěti základních životních potřebách. Příspěvek na péči činí 6 600 Kč měsíčně.
 • Ve III. stupni (těžká závislost): při šesti nebo sedmi základních životních potřebách. Příspěvek na péči pak činí 9 900 Kč měsíčně.
 • Ve IV. stupni (úplná závislost): Při osmi až desíti základních životních potřebách. Příspěvek na péči pak činí 13 200 Kč měsíčně.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, blíže vymezuje výčtem činností schopnost zvládat jednotlivé základní životní potřeby. Pokud dítě samo nezvládá či potřebuje pomoc či dohled byť jen u jedné z těchto činnosti, má se za to, že dítě nezvládá celou životní potřebu.

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna:

 1. Mobilita: zvládat vstávání a usedání, stoj, zaujímat polohy, pohybovat se chůzí krok za krokem, popřípadě i s přerušováním zastávkami, v dosahu alespoň 200 m, a to i po nerovném povrchu, chůzi po schodech v rozsahu jednoho patra směrem nahoru i dolů, používat dopravní prostředky včetně bariérových.
 2. Orientace: poznávat a rozeznávat zrakem a sluchem, mít přiměřené duševní kompetence, orientovat se časem, místem a osobou, orientovat se v obvyklém prostředí a situacích a přiměřeně v nich reagovat.
 3. Komunikace: dorozumět se a porozumět, a to mluvenou srozumitelnou řečí a psanou zprávou, porozumět všeobecně používaným základním obrazovým symbolům nebo zvukovým signálům, používat běžné komunikační prostředky.
 4. Stravování: vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny, nápoj nalít, stravu naporcovat, naservírovat, najíst se a napít, dodržovat stanovený dietní režim.
 5. Oblékání a obouvání: vybrat si oblečení a obutí přiměřené okolnostem, oblékat se a obouvat se, svlékat se a zouvat se, manipulovat s oblečením v souvislosti s denním režimem.
 6. Tělesná hygiena: použít hygienické zařízení, mýt si a osušovat si jednotlivé části těla, provádět celkovou hygienu, česat se, provádět ústní hygienu, holit se.
 7. Výkon fyziologické potřeby: včas používat WC, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky.
 8. Péče o zdraví: dodržovat stanovený léčebný režim, provádět stanovená léčebná a ošetřovatelská opatření a používat k tomu potřebné léky, pomůcky.
 9. Osobní aktivity: vstupovat do vztahů s jinými osobami, stanovit si a dodržet denní program, vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí jako např. vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti.
 10. Péče o domácnost: nakládat s penězi v rámci osobních příjmů a domácnosti, manipulovat s předměty denní potřeby, obstarat si běžný nákup, ovládat běžné domácí spotřebiče, uvařit si teplé jídlo a nápoj, vykonávat běžné domácí práce, obsluhovat topení a udržovat pořádek.

Průběh správního řízení

O příspěvku na péči rozhoduje Úřad práce ČR (krajská pobočka nebo pobočka pro hlavní město Prahu) na základě podání písemné žádosti na předepsaném formuláři. Následuje sociální šetření, které provede pověřený sociální pracovník u žadatele doma, a poté je Lékařskou posudkovou službou ČSSZ vypracován zdravotní posudek, jehož podkladem jsou aktuální lékařské zprávy (neměly by být starší než tři měsíce) a písemný záznam ze sociálního šetření. Po dobu posuzování zdravotního stavu se správní řízení přerušuje a pokračuje až po obdržení výsledku lékařského posouzení. Úřad pak vyrozumí žadatele, že se může ve lhůtě seznámit s podklady k rozhodnutí, žadatel má nárok nahlížet do spisu, ale také pořizovat kopie ze všech materiálů. Po uplynutí této lhůty Úřad vydá rozhodnutí, proti kterému je možné se odvolat obvykle ve lhůtě 15 dnů. Vzhledem k tomu, že na jednotlivé části správného řízení běží lhůty, rozhodnutí o přiznání příspěvku trvá obvykle několik měsíců, nemělo by však trvat déle než 5 měsíců.

 

Podle stavu platného k 1.8.2016.
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz.

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ